රුවන්වැලි මහ සෑ වන්දනාව

රුවන්වැලි වෛත්‍යරාජයානන් අසල පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් කොටි ගණනක් සුවද මල් පතුරවමින් සිදුකල මහා සෑ පිංකමේ වෛත්‍ය වන්දනාව, දේව ආරාධනාව සහිත ධර්ම දේශනාව


 රුවන්වැලි මහා සෑයේ ඉතිහාසය පිළිබද සැගවී ගිය කරුණු මතු කරමින් රුවන්වැලි මහ සෑ පිංකමේදි සිදුකල දීර්ඝ ධර්ම දේශනය