හොරණ ගිලන් භිකෂූන් හට උපස්ථාන කිරිමට ගොඩනගන ගොඩනැගිල්ලේ නවතම ඡායාරෑප 

හොරණ ගිලන් භිකෂූන් හට උපස්ථාන කිරිමට ගොඩනගන ගොඩනැගිල්ලේ නවතම ඡායාරෑප. පිං කැමති ඔබට ද හැකි අයුරින් උපකාර කල හැක. මෙහි ගිලන් භික්ෂූන් 15 නමකට නේවාසිකව බෙහෙත් කල හැකි ගිලන් කුටි, පංච කර්ම අයුරැවිද පතිකාර කොටස , බටහිර වෛදය ය කාමර , බෙහෙත් ගබඩාව , ගිලන් වැසිකිලි 6 , බෙහෙත් උණු කිරිමට , සිවුරැ සේදිමට කාමර, සහිත ගිලන් හලක් ය.