යටිහලගල රජමහා විහාරයට සර්වඥ කේෂධාතු තැමිපත් කිරිමට රිදි කරඩුවක් පූජා කරමින්

යටිහලගල රජමහා විහාරයෙන් ලැබුණු සර්වඥ කේෂධාතු , සර්වඥ අස්ඨි ධාතු සහ මහරහත් ධාතුන්වහන්සේලා ගලිගමුවේ ඤාණදිප හිමියන්ගේ ධාතුමන්දිරය වෙත වැඩම කරවමින්