නෙත් ගුවන් විදුලිය හරහා විකාශනය වුනු ධර්ම දේශන සහ සකච්ඡා

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  16.10.30.mp3&autostart=0&autoreplay=0&showtime=1" /> 2016.10.30 - අනත්ත ලක්ඛන සුත්‍රය - ඉසිපතනයේ සිට

   2016.11.13 - ධර්ම දෙශනාව

   2016.11.20 -  සංඝාටිකණ්ණ සූත්‍රය

   2016.11.27 -  ඉවසීම

   2016.12.04 -  මරණය/පරලොව/පිං දීම සම්බන්ද දෙශනය

   2016.12.11 - තන්හාව ප්‍රහානය කිරීම

   2016.12.18 - සතර ස්ථාන සහ අවිදහිත පුණ්‍යභුමි 

   2016.12.25 - කර්මය