නාලන්දාව

නලන්දා විශ්වවිද්‍යාලයෙ භික්ෂුන් වහන්සෙලා වෙනුවෙන් ඉදිව තිබු ගොඩනැගිලිවල නටබුන්. නෙවසික ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් 10,000 ක් පමණද ආචාර්යවරු 1,500ක් පමණ පිරිසක්ද අමු අමුවෙ ගිනිතබා මොගල් වරුන් විසින් මරාදමන ලද්දෙ මෙම ස්ථනයෙදීය