ගිජ්ජකූට පර්වතය

ගිජ්ජකුඨ පර්වතය නමින් හදුන්වන මෙ රමණීය කන්ද ඉහල සිට බලන ඔනැම අයෙකුට පෙනෙනුයේ අත්තටු විහිදා සිටින ගිජු ලිහිණියෙකුගේ හැඩයකිනි. සරිපුත්ත හිමියන් අරහත්වයට පත් වුයෙද මෙහිය. බිමිබිසාර රජතුමා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ගල් පඩිපෙල අදටත් දැකිය හැක. පර්වත මුදුනෙ බුදුරජාණන්වහන්සේ වැඩසිටි කුටියද, මර්ගයෙ වෙනත් ගල් ලෙන්ද පවති, එමෙන්ම දෙවදත්තෙර විසින් බුදුරජාණන්වහන්සේට ගල් පෙල්ලුවෙද මෙම ස්තානයෙදිය.