කිරිපිඩු දානය

තමාට සුදුසු ස්වාමියෙකු ලැබ ඔහුට දාව පුතෙකු ලැබීම උදෙසා සුජාතා සිටු දියණිය නුග රුකට වු භාරය ඔප්පු කිරීම පිණිස පැමිනි මොහොතේ ගස මුල වැඩ සිටිනු දුටු බොසතාණන් වහන්සේ දැක රන් තලියෙහි කිරිබත් පුරවා පුජා කළ ස්ථානය.