සංකස්සපුර

සියලු බුදුරජාණන් ව්හන්සේලා විසින් අභිධර්ම දෙශනය පවත්වා දිව්‍ය ලොඅකයෙ සිට රන් ඉනි මගකින් වැඩම කොට දක්ෂිණ ශ්‍රී පාදය තබන සංකස්ස පුණ්‍ය භුමිය