සම්මුඛ චෛත්‍ය

බුදුරජාණන් ව්හන්සේ හට පස්වග භක්ෂුන් වහන්සෙලා මුලින්ම මුණගැසුණු ස්ථානයෙහි ඉදිකොට ඇති චෛත්‍යය සම්මුඛ චෛත්‍යය