බරණැස ඉසිපතනය

සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් සියලුම බුදුරජානන් වහන්සෙලා තමන් අවබොධ කළ ශ්‍රී සත් දර්මය ප්‍රථම කොට ලොක සත්වයන් වෙත මහා කරුණාවෙන් දෙශනා කරනු ලබන්නේ ධම්මචක්ක සූත්‍රයයි ඒ සියලු බුදුරජානන් වහන්සෙලා ප්‍රථම ධර්ම දෙශනාව පවත්වනු ලබන පුණ්‍ය භූමිය මෙම ඉසිපතන මිගදාය පුණ්‍ය භූමියයි