රජගහ නුවර

සිද්ධාර්ත බොසතානො විමුක්තිය උදෙසා සියලු සැප සම්පත් අතහැර මුලින්ම පමිණියේ මේ රජගහ නුවර්ටයි. බිම්බිසාර රජතුමා ඇතුලු නගර වැසියො බොහොමයක් සොවාන් ඵලයට පත් වූ ස්ථායද මෙයයි