ලුම්බිණිය

ලුම්බිණිය හෙවත් එදා සිදුහත් කුමරුන් මව් කුසින් උපත ලද පුණ්‍ය භුමිය අද්වන විට ලුම්බිණිය නෙපාල දෙශයට අයත්ව ඇත