කුවෙට් දේශයේ ධර්ම දූත සේවාව

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් කුවෙටි දේශයේදි 2013-12-18 දින සිට 2013-12-22 දින දක්වා පවැත්වු ධර්ම දුත සේවාවේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ

 

බහරේන් දේශයේ ධර්ම දූත සේවාව

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් 2010 වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් බහරෙන් රටට වැඩම කොට සිදු කල ධර්ම දේශනා අවස්ථාව